Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1. - AARD VAN DE OVEREENKOMST

Aan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn de hieronder beschreven algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen op de bepalingen van de overeenkomst dienen vermeld te worden in één der bijlagen. Mondelinge afspraken zijn alleen na schriftelijke bevestiging rechtsgeldig.


Art. 2. – OFFERTE VOORWAARDEN

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen. Offertes houden rekening met normale toegankelijkheid van het leveringsadres voor gebruikelijk goederen-transport en gaan ervan uit dat de werf veilige en gebruikelijke werkomstandigheden voorziet, met inbegrip van (ver)plaatsing van de nodige stellingen en hijstoestellen. Ontbreken van deze omstandigheden ontslaat AircoPro van de verplichting tot leveren en/of uitvoeren van de overeengekomen voorwaarden (o.m. uitvoering, levering of montagewijze, prijs…) zonder dat dit aanleiding kan geven tot annulering van de bestelling door de klant.


Art. 3. - ANNULATIE

Elke annulering van de bestelling of eenzijdige beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van AircoPro. De klant is in alle gevallen een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling of contractprijs. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijk winstderving.


Art. 4. - PRIJZEN

De prijzen opgegeven in de offerte verbinden AircoPro slechts voor de opgegeven hoeveelheden zowel in het geval van eenheidsprijzen als bij globale prijsopgave. Bij gewijzigde hoeveelheden geldt de nieuwe prijs vermeld op de factuur.


Art. 5. - LEVERINGSTERMIJNEN

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf het moment van volledige opmeting, nodig voor de uitvoering en vanaf betaling, door de klant, van het voorschot.


Art. 6. – KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken en/of conformiteit moet op straffe van nietigheid bij aangetekend schrijven aan AircoPro gemeld worden binnen 3 dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 15 dagen worden ingediend. In elk geval kan de eventuele vergoeding maximum de prijs van de goederen belopen. De Opdrachtgever zal volledig en voldoende bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is door een fout van de opdrachtnemer evenals van de grootte van de schade. Verloren productie-uren evenals elke andere indirecte schade of gevolgschade zal nooit in aanmerking komen voor vergoeding. De opdrachtnemer zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn en de Opdrachtgever doet bij deze uitdrukkelijk afstand van enig recht op vergoeding voor enig verlies of enige kwetsuur, schade, (on)kosten van eender welke aard, die direct of indirect werden veroorzaakt door de opdrachtnemer, zoals enig verlies, beschadiging, vernieling, vervorming, uitwissing, wijziging van Elektronische data.  


Art. 7. - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven eigendom van AircoPro tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade over op de klant vanaf moment van levering/plaatsing.


Art. 8. - BETALINGSVOORWAARDE

Facturen worden in elektronisch formaat verzonden. De facturen zijn behoudens strijdige vermelding op de factuur contant te betalen. In geval van niet of onvolledige betaling op de vervaldag zal de prijs van rechtswege worden verhoogd met nalatigheidsinteresten a rato van 10,5% op het onbetaalde bedrag. De nalatigheidsinteresten worden per begonnen maand verrekend. Daarenboven zal het onbetaalde gedeelte verhoogd worden met 20% ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 120 Euro. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur mag AircoPro alle verdere levering en/of uitvoering van de werken schorsen. De niet betaling van een enkele factuur op de vervaldag, maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Onverminderd hetgeen voorzien is in punt 6. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID, wordt elke factuur geacht aanvaard te zijn, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Het voldoen en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvermindering in en vormt geen afwijking van de contractvoorwaarden.


Art. 9. - WETSKEUZE

De overeenkomst is integraal onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. Alle mogelijke geschillen en/ of opvorderingen ten gevolge van onderhavig contract vallen uitsluitend onder bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.